CASE: Bedre sammenhæng i overgangen til voksenlivet

Interviews / Idé- og konceptudviklingsworkshops / Prototyping / Brugertest

I Aarhus er der unge, der lever et liv med komplekse sociale og psykiske problemer eller med et handicap. For disse unge er overgangen fra barn til voksen en udfordrende tid, hvor nye krav og forventninger møder dem. Det er ambitionen for projektet ”Bedre sammenhæng i overgangen til voksenlivet”, at de sårbare unge oplever en mere meningsfuld og sammenhængende overgang. CFIA har understøttet MSB’s projekt igennem en design thinking proces, hvor medarbejder- og borgerinddragelse og indsigtsbaseret ideudvikling har ført til udarbejdelse af fem prototyper, der skal testes i praksis april 2019 – april 2020.

 

Før man er 18, så virker kommunen til godt at ville hjælpe og lytte til dig […] Når man er over 18, så er det bare: ”du er 18, du er voksen”. Men selvom man er 18 har man brug for nogen, der kan hjælpe. Man er først voksen når man er 20. Jeg er faktisk teenager.

                       Borger

 

OPGAVEN

Flere af de unge, der har behov for støtte fra tilbud i Sociale Forhold og Beskæftigelse oplever ikke altid et meningsfuldt og sammenhængende forløb i overgangen til voksenlivet. I juridisk forstand er det 18. år en vigtig skæringsdato, fordi den unge bliver underlagt en anden lovgivning, som afføder andre krav og rettigheder. Den unge bliver myndig, og dermed ændres forældrenes eller plejeforældrenes status også. Medarbejderne peger på, at børneområdet og voksenområdet ikke deler samme sprog, tænkning og tilgange og dermed prioriterer indsatser forskelligt. De unge oplever overgangen til voksenlivet som meget brat, hvor der ikke er plads til både at være barn og voksen. I september 2017 blev projektet ”Bedre sammenhæng i overgangen til voksenlivet” derfor igangsat med det formål at udvikle bedre løsninger, så overgangsforløbet bliver sammenhængende og meningsfuldt.

 

METODE OG PROCES

Sociale Forhold og Beskæftigelse har i samarbejde med CFIA indhentet indsigter fra unge, pårørende og medarbejdere for at forstå udfordringen i dybden. På den baggrund blev der identificeret en række temaer, som en bredt sammensat leder- og medarbejdergruppe fra Sociale Forhold og Beskæftigelse har arbejdet sammen om at videreudvikle i et idé- og konceptudviklingsforløb. Arbejdet er løbende blevet kvalificeret på workshops med unge, pårørende, samarbejdspartnere, politikere og ledere.

I slutningen af 2018 valgte og godkendte byrådet fem prototyper, der hver har sit fokus og formål om at løse de problemstillinger, der kom frem i indsigtsfasen. Herefter har arbejdsgruppen arbejdet intensivt på yderligere justering og konkretisering, så de kan fungere i praksis.

RESULTAT

Det har været en stor inspirationskilde for Sociale Forhold og Beskæftigelse at samarbejde med CFIA. CFIA har med deres designtilgang bidraget til en spændende, struktureret og indbringende proces, hvor borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere er blevet hørt og inddraget. Med CFIAs tilgang har vi fået en bred indsigt, og der er skabt nye idéer i form af prototyper. Det har været en proces, der har vendt vores ”plejer” på hovedet, og det har været sundt og givet os nye perspektiver

                       Lotte Henriksen, Socialchef

Følgende fem prototyper indgår i testperioden; 1) ny samarbejdsmodel for medarbejdere, 2) ny teamorganisering/et overgangsteam, 3) kommunikationsværktøjer målrettet den unge og netværket, 4) mulighed for øget indsats på voksenområdet ved det 18. år (op til det 23. år) og 5) mulighed for flere indsatser på samme tid.

Et grundelement i designet, af et forbedret overgangsforløb, er en ny tilgang til samarbejdet på tværs af børne- og voksenområdet. Fremfor for få møder med fokus på overgangen, så er det nye overgangsforløb tænkt som et forløb, hvor man allerede fra det 14. år i fællesskab med den unge og den unges netværk har fokus på overgangen til voksenlivet. Der bliver en bærende koordinator for forløbet fra myndighedsrådgiveren i Socialforvaltningen, mens der samtidig etableres et tværgående overgangsteam med repræsentanter fra Social- og Beskæftigelsesforvaltningen, der mødes årligt frem imod den unges overgang til voksenlivet.

Prototyperne komplementeres af visuelle værktøjer og modeller, som skal understøtte de organisatoriske ændringer og implementeringen i testperioden. Det har været vigtigt at skabe overblik for medarbejderne, der skal til at arbejde på en ny måde, og støtte op om deres arbejdsgang.

Prototyperne testes i perioden april 2019-2020, hvor 30 unge inddrages i projektet. Medarbejderne har ansvaret for at bruge og igangsætte de nye tiltag og værktøjer i samarbejdet med den unge og dennes netværk. Undervejs i testperioden indsamles feedback fra de unge, netværket og medarbejdere i feedbackskemaer, der føder ind til workshops, hvor projektet evalueres og kvalificeres.
I april 2020 vil Sociale Forhold og Beskæftigelse samt CFIA lave en dybdegående evaluering og opsamling på projektet og komme med anbefalinger til, hvilke løsninger og værktøjer der bør implementeres fast som en del af tilbuddene til sårbare unge i Aarhus Kommune.

 

Se prototyperne her:

Katalog: Alle prototyper

Prototype: Samarbejdsmodellen

Prototype: Folder til den unge og netværket
 

SAMARBEJDSPATNERE

Socialforvaltningen, Ledelse og Politisk betjening:
Louise Rohde loro@aarhus.dk

 

KONTAKT

cfi@aarhus.dk