MIRA rapport app

CASE: Et implementeringsdesign skyder MIRA godt igang

Adfærdsdesign / Implementeringsdesign / Forandringsledelse

MIRA er en nyudviklet app, der er designet som et monitoreringsværktøj for Sociallægeinstitutionen. Det er et værktøj der giver både borgere og de sundhedsprofessionelle en bedre forudsætning for et godt samarbejdsforløb på baggrund af mere valid viden om den enkelte borgers funktionsniveau. Men udvikling af en app gør det sjældent alene, når man i praksis vil skabe værdi for borgerne med en ny teknologi. CFIA har hjulpet projektet godt på vej mod succesfuld realisering i praksis ved at bidrage til et godt implementeringsdesign.

OPGAVEN

Hos sociallægeinstitutionen i Aarhus Kommune, kan borgere med fysiske og/eller psykiske udfordringer komme i et forløb med enten psykologer, læger, ergoterapeuter eller fysioterapeuter – afhængig af deres situation og behov. Gennem længere tid havde en fysioterapeut i Sociallægeinstitutionen registreret en udfordring ved opfølgningsmøder med borgerne. Når borgere med fysiske smerter kom til konsultation, havde de svært ved at redegøre for smerternes karakter, tilstedeværelse og udvikling mellem konsultationerne. Det blev afsættet for at udvikle en mobil-app, som samtidig muliggjorde at fysioterapeuten kunne tilgå data inden en konsultation, og dermed være langt bedre forberedt til mødet med borgerne. Appen Mira er en digital dagbog, som tilpasses den enkelte borgers konkrete situation. Appen kan bruges af sociallægeinstitutionen men har et stort potentiale for spredning til både andre kommuner og andre opgaveområder internt i Aarhus Kommune.

CFIA blev derfor koblet på opgaven med at udvikle nogle gode greb til implementering og spredning. Målet med samarbejdet er at udvikle et implementeringsdesign som skulle sikre, at både medarbejdere og borgere kunne tage appen korrekt i brug. Implementeringsdesignet skal samtidig lette spredningsprocessen, så nye afdelinger eller kommuner, som var interesseret i at tage appen til sig, kunne benytte det ved implementering.

METODE OG PROCES

Et nøgleelement i at sikre en god implementering er at forstå den praksis som det nye app-værktøj skal virke i. CFIA har i samarbejde med projektteamet fra Sociallægeinstitutionen og Center for Mestring dannet indblik i borgerne, medarbejdernes hverdag og ledernes perspektiv på området. Det har dannet grundlag for udarbejdelse af et implementeringsdesign, som er bygget op i stil med en servicekortlægning, hvor det i detaljer og visuelt fremgår, hvilke opgaver der foregår hvornår i implementeringsprocessen samt hvem, der konkret har ansvaret for hvad.

En af de centrale aktiviteter i implementeringsdesignet er en implementeringsworkshop, hvor CFIA  sammen med medarbejdere og ledere arbejder med forandringsledelse og adfærdsdesign. Implementeringsdesignet er i sig selv en prototype, som testes af og videreudvikles i tæt samarbejde med de medarbejdere, som skal bruge appen. 

Helt unikt at implementeringen tænkes ind under udviklingen.

(Anders Rosgaard, Projektleder Sociallægeinstitutionen)

RESULTAT

Det forventede resultat er et afprøvet koncept for implementering som kan følge med appen, når den skal spredes og skaleres til andre relevante afdelinger i Aarhus og interesserede kommuner i Danmark.
Om CFIA's bidrag til projektets realisering og implementering siger Anders Rosgaard, fysioterapeut, projektleder og initiator til projektet fra Sociallægeinstitutionen:

Jeg tror ikke, vi havde fået den ledelsesmæssige opbakning uden samarbejdet med CFIA. Tror ikke vi havde haft det fokus på implementering i samme grad. Tror det er en af de væsentligste værdier.

Læs mere om projektet MIRA her og se en film om app'en her

SAMARBEJDSPARTNER

Anders Rosgaard, fysioterapeut, projektleder og idémand, Sociallægeinstitutionen

Louise Baastrup Hansen, Udviklingskonsulent, Center for Mestring

Løsningen er udarbejdet med finansiering fra VTU, Velfærdsteknologisk Udviklingspulje i Aarhus Kommune

KONTAKT

Nicole Linde wuni@aarhus.dk