CASE: Google Glass som kommunalt arbejdsredskab

Deltagerobservation / Brugerrejse / Servicekortlægning / Workshop 

Google Glass er en ny teknologi med mange spændende muligheder. Også i kommunal sammenhæng. CFIA og ITK har, i samarbejde med tre magistratsafdelinger, undersøgt og identificeret teknologiens potentiale som arbejdsredskab. Indtil videre forlyder det, at Google Glass på sigt kan optimere arbejdsgangene hos kommunalt ansatte.

OPGAVEN
Hvordan kan Google Glass være et brugbart arbejdsredskab i en kommunal sammenhæng? Det har de tre magistratsafdelinger Sundhed og Omsorg, Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice sat sig for at undersøge. CFIA havde til opgave at bistå den tværmagistratslige projektgruppe i at lave feltstudier og agere sparringspartnere i udviklings- og evalueringsfasen. På trods af, at projektet er et udviklings- og forsøgsprojekt, hvor teknologien og konceptet afprøves inden for relativt afgrænsede områder og med en lille gruppe testpersoner, gav projektet et billede af, hvordan Google Glass kan skabe værdi for kommunalt ansatte i Aarhus Kommune.
 

METODE OG PROCES
På baggrund af tre use-cases skal det undersøges, hvordan Google Glass kan være værdiskabende, i forhold til at hjælpe kommunens medarbejdere til en bedre og mere effektiv opgaveløsning. CFIA’s første opgave var at opkvalificere projektgruppens feltarbejde. Her blev der udarbejdet en fælles observations- og spørgeguide baseret på en antropologisk forståelse af, at mange forskellige faktorer har betydning for, hvordan vi agerer i vores dagligdag. Projektgruppen udførte antropologisk inspirerede feltarbejder og udvalgte på denne baggrund tre cases. Igennem flere iterationer af tests med prototyper, blev forskellige muligheder for videre udvikling identificeret og evalueret. En servicekortlægning viste for eksempel, hvordan sårpleje-behandling kan effektiviseres og forbedres ved hjælp af Google Glass. Lignende servicekortlægning og brugerrejser er lavet for samtlige udvalgte arbejdsgange, og viser både hvilke udfordringer og muligheder, den nye teknologi giver.

Tilgangen til projektet er, at vi fra start har involveret medarbejderne i udviklingen af de her prototyper, og at de bidrager til at tilpasse prototyperne, så de fungerer bedst muligt i den daglige praksis

                       Niels Schmidt Petersen
                       Projektleder, ITK

Kortlægningerne er blevet kvalificeret sammen med relevante medarbejdere fra de forskellige magistratsafdelinger i en fælles workshop, der resulterede i en række idéer til hvordan Google Glass kunne bidrage til forbedrede arbejdsgange. Det er disse idéer, der ligger til grund for de apps, der efterfølgende er udviklet til Google Glass.

RESULTAT
Projektet har resulteret i testede prototyper af apps til Google Glass. Ved at inddrage relevante kommunale medarbejdere i de forskellige faser af udviklingen, har projektgruppen løbende og hurtigt kunne kvalificere og justere indsigter, idéer og prototyper. Derved er prototyperne tilpasset til den virkelighed, de skal anvendes i. Projektet viser, at der findes flere arbejdssituationer, hvor en teknologi som Google Glass er værdiskabende som arbejdsredskab. Særligt dens stemmestyring og dermed håndfrie funktion viser sig nyttig i mange arbejdssituationer. Dog er teknologien endnu ikke helt moden til at blive rullet ud som arbejdsredskab i den kommunale sektor. Google forventer at lancere en justeret model i løbet af 2016, blandt andet med fokus på øget batterilevetid.

SAMARBEJDSPARTNERE
Det tværgående magistrale samarbejde er centreret omkring en styregruppe bestående af Anne Vest Hansen (MKB), Søren Dall-Hansen (MTM), Poul Martin Christensen (MSO) og Ivan Kjær Lauridsen (MSO).
Derudover har der været etableret en arbejdsgruppe bestående af Mette Halkier Laurien (MSO), Tilde Ølholm (MTM) og Joachim Svendsen (MKB)
Fra ITK har henholdsvis Marianne Krogbæk og Niels Petersen Schmidt været involveret.

KONTAKT
Anne Vest Hansen anvh@aarhus.dk

 

Nysgerrig på Google Glass projektet? Du kan læse meget mere om ideerne og perspektiver i det afsluttende idekatalog. Ellers kan du læse mere om projektet her eller du kan dykke dybere ned i afslutningsrapporten.

Film om Google Glass i Aarhus Kommune
Pilotprojekt i Aarhus Kommune from CFIA on Vimeo.