CASE: Ny flygtningehandleplan i Aarhus

Brugerrejse / Interview / Deltagerobservation / Workshop / Indsigter / Karakterprofil

Øget ankomst af flygtninge giver nye udfordringer på flere af Aarhus Kommunes områder. Som optakt til en ny handlingsplan på flygtningeområdet har CFIA sammen med et tværmagistratsligt projektteam analyseret problemfelter, belyst en række indsigter og udfordringer på området og identificeret nogle mulighedsrum for nye tiltag.

OPGAVEN
Magistraten i Aarhus Kommune igangsatte den 1. februar 2016 arbejdet med en ny flygtningehandleplan. Det politiske fokus er at lykkes med integrationsopgaven bredt i Aarhus Kommune og sikre den bedst mulige modtagelse af flygtninge.Som en del af handleplanen er der bl.a. behov for fælles data og overblik, samt et ”serviceeftersyn” af det eksisterende modtageapparat, som fokuserer på nye flygtninges vej ind i det aarhusianske samfund i de første tre år. Der skal arbejdes med at indtænke støtteaktiviteter og indsatser bredt ift. skole, job og behandling samt inddragelse af civilsamfundet og frivillighed i kommunen.
Målet for handleplanen er at overskueliggøre eksisterende udfordringer og potentialer og styrke indsatserne omkring emnerne:

  1. Et sundt og aktivt liv
  2. Velfungerende børn og unge i skole og daginstitution
  3. Uddannelse og beskæftigelse til voksne.

CFIA indgik i projektet som innovationspartnere og bidrog med sparring på overordnet procesdesign, metoder til og facilitering af arbejdet med brugerrejsen, interviews, observationer, workshops, analyse af data, karakterprofiler og idéudvikling.

METODE OG PROCES 
Det har været vigtigt for arbejdet med ny en handleplan at udforske og udfolde problemfeltet ved i højere grad at inddrage flygtninge og flere andre perspektiver omkring flygtningeområdet. Arbejdet med flygtningehandleplanen har involveret flygtninge, fagpersoner på tværs af hele Aarhus Kommune, virksomhedsrepræsentanter, foreninger og civilpersoner med kendskab til området. I alt har godt 120 enkeltpersoner været inddraget undervejs i processen. Desuden er der afholdt en række workshops, hvor CFIA og projektteamet har inviteret de forskellige faggrupper og eksterne repræsentanter med ind i udviklingsarbejdet.

Til at konkretisere og illustrere, hvor og hvordan nye flygtninge oplever at ankomme til byen og har berøring med det kommunale system, er der udformet en omfattende 3 meter lang brugerrejse, som er baseret på 25 interviews, fem workshops med cirka 100 deltagere i alt, desk research og observationer. Hertil den viden, projektteamet trak med i projektet fra deres specifikke arbejdsområder samt sparring og input fra arbejdsgruppe og styregruppen for Integration og Udsatte boligområder.

Fremstillingen af serviceeftersynet som en brugerrejse er effektiv, da visualiseringen overskueliggør et kompliceret tværfagligt område og gør det muligt at finde problemstillinger fra borgernes perspektiv, og agere på dem med nye og bedre løsningsmuligheder. Brugerrejsen viser forholdet mellem de forskellige krav, forpligtelser og tilbud til flygtningene og hvor disse er gensidigt afhængige. Eksempelvis ses det i brugerrejsen, hvordan dét at lykkes med børnene på skole/dagtilbudsområdet er dybt afhængig af eksempelvis boligplacering og krav til forældrenes beskæftigelse. Disse systemer taler i udgangspunktet sjældent sammen, men deres gensidige påvirkning illustreres her tydeligt og viser således behovet for styrket samtænkning og dialog for at lykkes endnu bedre i fremtiden.
 

RESULTATER
Det fælles overblik og det enorme arbejde blev den 29. august 2016 præsenteret for Magistraten, der vedtog en ny flygtningehandleplan. Særligt brugerrejsen udgjorde et helt centralt element i den samlede flygtningehandleplan for Magistraten. Herudover er der udarbejdet et idékatalog med 16 løsningsforslag til forbedringer. Disse forslag bliver nu færdigudviklet og implementeret i de forskellige relevante magistratsafdelinger.

Det er ret specielt at fagfolk, frivillige, erhvervsrepræsentanter og flygtninge arbejder sammen, som de har gjort her. Her har de kunne spille ind med deres perspektiv og efterfølgende være med til at udvikle løsningsforslag.

                       Rose Zainali-Gill
                       Projektleder, Innovation i Aarhus, Fremme Ligeværd

Du kan læse mere om projektteamets afrapportering til Magistraten her. 

Se desuden den fulde brugerrejse her.

SAMARBEJDSPARTNER
Rose Zainali-Gill, Projektleder Innovation i Aarhus, Fremme Ligeværd, Borgmesterens Afdeling

KONTAKT

cfi@aarhus.dk
 

CFIA’s social impact på flygtningeindsatsen