Interview

I kan bruge interviews, når I gerne vil have dybdegående viden om brugerne. Brugere er eksperter i deres egne liv og har derfor viden, som I, projektgruppen, ikke har og ikke altid ved er relevant at have. 

BESKRIVELSE 
Interview er en nyttig metode i starten af et projekt, fordi man herigennem åbner op for nye forståelser. Formålet er at se verden fra brugerens perspektiv.
Interview kan bruges som afsæt for en behovsafdækning hos brugere, eller som grundlag for at finde nogle problemstillinger eller udfordringer inden for et område. I udviklingen af karakterprofiler kan interview også med fordel tages i brug.

HVORDAN
I kan med fordel udføre interviews på brugerens hjemmebane eller i en anden form for vante omgivelser. Her kan de blive mindet om deres dagligdag og relevante ting og samtidig føle sig trygge til at tale frit.

Inden interviewet udarbejder I en interviewguide på baggrund af de indledende antagelser I gør jer i gruppen. Interviewguiden kan enten lægge op til et struktureret, semistruktureret eller ustruktureret interview alt efter, hvad I ønsker at få ud af det. Brug hv-spørgsmål og undgå for mange ledende og lukkede spørgsmål. Det er også vigtigt at spørge ind til svarene og spørge efter eksempler, da det er med til at gøre brugerne trygge. Det sikrer også, at det er præcist deres ord og holdninger, der træder frem og ikke jeres fortolkninger. Under interviewet er det vigtigt, at der er mulighed for at vige fra den slagne vej og følge de spor, brugeren lægger ud. Sørg for at dokumentere interviewet ved at optage, tage noter eller have en med-interviewer med, der kan skrive mere detaljeret ned. 

Efterfølgende er det vigtigt, at I renskriver jeres noter eller transskriberer interviewet og bruger disse som udgangspunkt for en download, hvor I deler den vigtigste viden med resten af gruppen. Her kan det blive tydeligt, om I har brug for at indsamle yderligere viden igennem fx deltagerobservation for at kvalificere jeres antagelser yderligere.
Husk også at tilpasse jeres interviewguide løbende, afhængigt af hvilke spørgsmål der fungerer godt og hvilke spørgsmål, I mangler at få svar på.