Prototyper

I kan bruge prototyper, når I gerne vil kvalificere idéer og koncepter ved at afprøve en fysisk model eller en service, inden den endelige udførelse igangsættes. Prototypen visualiserer fælles ideer, som endnu ikke eksisterer. Dermed sikres en større fælles forståelse af idé eller koncept. Prototyper afføder nye ideer og skaber forståelse for sammenhæng, anvendelse og form omkring et produkt eller service.

BESKRIVELSE 
Prototyper kan anvendes til at teste, evaluere og videreudvikle et koncepts formål, funktion, udformning og effekt. Metoden bruges, når man vil afprøve en række idéer for at kunne udvælge den bedste. En prototype kan kvalificere en idé eller et koncept ved at udvikle en fysisk model, som afprøves af kollegaer eller potentielle fremtidige brugere. Prototyper udføres med større eller mindre færdighedsgrad alt efter konkrete behov. Prototyper kan tidligt i et forløb indgå i idegenereringsfasen, når de første løsninger opstår.

HVORDAN
Hensigten med prototyper er målrettet afprøvning. En prototype kan være lavet med flere tiltænkte materialer, men den kan også være lavet af de forhåndenværende materialer. Prototyper kan være meget simple og indeholde få elementer, eller de kan være en vellignende repræsentation af det færdige produkt. Saml materialer og konstruér individuelt eller kollektivt en prototype – i form af et fysisk produkt, et rollespil, en film eller andet. 

Det er en fordel at fokusere på et eller få elementer af dit koncept, for at kommunikere essensen til brugere eller gruppemedlemmer. Fokuser eksempelvis på størrelse eller antal brugere og gør brug af de indsigter, der opstår under afprøvningen. 

En tidlig prototype må ikke være for pæn og færdig, da det kan være hæmmende i forhold til at få brugere til at komme med forslag til ændringer. Senere i processen vil prototypen gennem flere iterationer blive mere og mere forfinet, indtil den endelig form og funktionalitet er på plads.
Lav gerne mange prototyper. Ligesom med idéer gælder det, at det skal gå hurtigt og jo flere jo bedre. De bedste påfund kommer ofte, når man har været gennem mange gennemprøvninger og behandlinger.