7 principper når vi samskaber

I efteråret har CFIA bidraget til Strategisk Ledelsesforums læringsforløb i ledelse af samskabelse med eksterne aktører og bysamfund, som en del af "Fælles om Ledelse". Det kom der bl.a. 7 opsummerende principper ud af, som kan være gode at læne sig op ad, når vi vil blive bedre til at skabe værdi med samskabelse.

Fælles om Ledelse er et toårigt udviklingsforløb for øverste ledelse i Aarhus Kommune, som blev igangsat i 2018 for at styrke samarbejdet på tværs og i praksis træne lederskabet i forhold til vores fælles strategiske indsatser og udfordringer. Målet er bl.a. at lederne får fælles viden om og sprog for samskabelse af velfærd, får indsigt i barrierer og muligheder i samskabelse af velfærd og får trænet ledelse, der styrker samskabelse af velfærd. Læs evt. mere om på intra https://intranet.aarhuskommune.dk/documents/40814

CFIA bidrog med fagligt indspark, viden om og sprog for samskabelse af velfærd, og efterfølgende sparringsforløb for chefgrupperne. Se eller gense de opsummerende 7 principper.

#1 Det er dyrt at involvere og samskabe med eksterne aktører, så skab værdi når vi gør det
Hvis man skal have forskellige aktører til at samskabe de nye løsninger på komplekse offentlige problemer, så kræver det a) at de rigtige aktører identificeres og kommer med ombord og b) at processen er tilrettelagt, så det er let for meget forskellige aktører med forskellige fagligheder, sprog, kulturer etc. at samarbejde og samskabe. Det kræver med andre ord ressourcer og er dyrt – derfor skal du virkelig huske næste princip!

#2 Vær skarp på hvilken værdi vi vil opnå med samskabelse
Vi har nogle gange været i sparringssituationer, hvor en projektleder er blevet bedt om at lave en samskabelsesproces (enten eksplicit eller implicit, fordi ”det skal vi jo gøre”) som led i en proces – for eksemplets skyld kunne vi sige, at det var en besparelsesproces. Når vi stiller spørgsmålet: ”Hvilken værdi forventer I, der skal komme ud af samskabelsen med borgere, virksomheder og NGO’erne?” så har projektlederen (og dennes leder) faktisk svært ved at svare på det. Det kan være et tegn på, at man gør det for samskabelsens skyld. Der skal være en tydelig forventning om, hvilken værdi samskabelseselementet kan bidrage til – ellers skal man lade være! 

Værdi ved samskabelse kan fx være kvalitet (borgernes oplevelse/tilfredshed med serviceydelser, oplevet kvalitet for borgerne), effektivitet (organisationens produktivitet, reducering af omkostninger), øget demokrati (indflydelse, transparens, legitimitet, empowerment).

#3 Skelne mellem samskabelse som en del af dét at udvikle nye løsninger (co-creation) eller samskabelse som en del af leveringen af løsningen (co-production)
Nogle gange har vi fra kommunens side ”bare” brug for, at der er flere og andre aktører med andre fagligheder og perspektiver, som er med til at udvikle selve løsningen. Det kaldes co-creation. Andre gange har vi brug for, at der er nogle andre aktører, der leverer løsningen – det som på engelsk kaldes co-production. Det kan fx være, at det ikke er en kommunal medarbejder, der er bedst til at understøtte et ungt menneskes fastholdelse i studiet, men at det er et familiemedlem eller en rollemodel, som den unge ser op til.

#4 Vær tydelig og åben om kommunens rolle og forventninger til borgere, virksomheder andre aktørers rolle

#5 Vær tydelig omkring hvor ejerskabet ligger og graden af forpligtelse i samarbejdet
Princip 4 og 5 handler om, at vi skal være dygtige til at kommunikere enkelt og konkret. Hvad har vi af forventninger til os selv og til de øvrige aktører? Hvem ligger ejerskabet hos og hvilken grad af forpligtelse forventes der fra de forskellige aktører? Hvor mange af beslutningerne er vi egentlig villige til at dele? Nogle gange kan det være fint at udarbejde en uformel kontrakt, som kan genbesøges jævnligt. Lever vi hver især op til de forventninger og forpligtelser, som vi har aftalt?

#6 Samskabelse kræver også ledelse – definerende vs. faciliterende ledelse
I samskabelsesprocesser er der behov for ledelse. Nogle gange vil det være en definerende ledelse – det er ofte, hvis kommunen er den mest centrale aktør. Andre gange vil der være behov for en mere faciliterende ledelse, hvor vi som kommunen lader de centrale aktører fra civilsamfundet komme til bordet og sætte mål og retning. Her kan vi udøve faciliterende ledelse ved at være opmærksom på, om de centrale aktører selv har lavet aftaler, der sikrer fremdrift eller ved at stille ressourcer til rådighed – både fysiske ressourcer (fx lokaler) og vidensressourcer (fx nysgerrige spørgsmål, fagfaglig viden mm.).

#7 Skab bæredygtig evalueringspraksis – også når vi samskaber
Har vi opnået den værdi, som vi ville? Og hvorvidt og hvordan har samskabelseselementet spillet ind på denne værdi? Det er to vigtige spørgsmål, som vi skal stille os selv og de øvrige aktører. Dels for at vide, om målet er nået og dels for at vide, om samskabelsen har været et vigtigt greb ind i det (implicit: skal vi gøre det i fremtiden i lignende processer? Hvordan skal vi gøre det i fremtiden?).

Vil du vide mere om, hvad samskabelse er og hvilken værdi man kan skabe med tilgangen, så læs mere i de to indlæg fra 2017 her og her